مشخصات فردی و زندگینامه
نام:نظر علی
نام خانوادگی:خلیفه شوشتری
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب نظرعلى خلیفه شوشترى معروف به محمد على انصارى در سال 1330 هـ . ش مصادف با 1371 هـ.ق در نجف اشرف بدنیا آمدم. جدأعلى مرحوم ملا نظر على شوشترى، خلیفه شیخ انصارى (قدس) در امامت جماعت بوده ، بنابراین حداقل 200 سال است که آباء و اجداد بنده اهل علم بوده اند دوران ابتدائى تا دبیرستان را در نجف گذراندم. در سال 1351 هـ.ش با دیگر اعضاى خانواده (بر اثر کوچ اجبارى نظام حاکم بر عراق) به ایران آمدیم و با اینکه در دانشگاه مشهد قبول شده بودم آنرا رها کردم و براى ادامه تحصیل به حوزه قم آمدم چون بنده از سال 1347 هـ.ش مشغول تحصیل در حوزه و دبیرستان بودم. در حدود سالهاى 1354-1355 در بحثهاى خارج اساتید بزرگوارم آیات آقایان: مرحوم شیخ کاظم تبریزی(قدس سره)، شیخ حسین وحید خراسانى، شیخ جواد تبریزى حفظهما الله تعالى شرکت نمودم. همزمان با درس و تدریس در کار تحقیق و تألیف به جهت علاقه شدیدى که داشتم مشغول بودم.