سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
به صورت آزاد 
مدرس 
 
 
مكاسب 
تدریس 
مدرسه علميه خوانسار 
مدرس 
 
 
مقدمات حوزه